Menu

Privacy statement

St. Keurmerk Cadeaukaarten verwerkt gegevens van cadeaukaarten die opgenomen zijn in een register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door St. Keurmerk Cadeaukaarten behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een stichting/vereniging/klachtenregeling/register. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de ledenadministratie, het innen van contributie, het verzenden van informatie aan leden en/of begunstigers, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting/vereniging op de eigen website, het behandelen van geschillen, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van het register, eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door St. Keurmerk Cadeaukaarten verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen , doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.
Tot slot kan St. Keurmerk Cadeaukaarten de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

St. Keurmerk Cadeaukaarten bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Persoonsgegevens worden uit het register verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de betrokken hoedanigheid is vervallen. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart St. Keurmerk Cadeaukaarten de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies

Bij bezoek van de website van St. Keurmerk Cadeaukaarten wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. St. Keurmerk Cadeaukaarten maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu.
Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen. Voor het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen wij naar 'Help' in de toolbar van de webbrowser.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die St. Keurmerk Cadeaukaarten over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@keurmerkcadeaukaarten.nl of St. Keurmerk Cadeaukaarten, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 27 juni 2017.